Passa al contingut principal

recull d'APPS: CAUSA-EFECTE

La societat en la qual vivim es caracteritza per l'aparició i continu desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Les TIC estan presents en forma d'ordinadors, tauletes, telèfons intel·ligents, etc. en les activitats quotidianes de la majoria de les persones.
La tecnologia és una realitat quotidiana per a un nombre cada vegada major de persones i, indubtablement, està canviant els hàbits en la comunicació, accés a la informació i múltiples aspectes en la nostra societat.La utilització de les TIC potencia les capacitats, possibilita la realització de tasques i afavoreix la igualtat d'oportunitats. Sembla lògic pensar que si les noves tecnologies poden utilitzar-se per a comunicar-nos, recordar les nostres tasques pendents o aprendre nous idiomes, igualment puguin utilitzar-se com a eines per a l'estimulació cognitiva o la comunicació.
El desenvolupament d'apps específiques d'entrenament cognitiu és un camp en el qual, l'accessibilitat i l'usabilitat han d'ocupar un paper fonamental. En aquest sentit, l'objecte de l'aplicació ha d'estar molt ben definit, així com les dinàmiques a seguir en les diferents activitats plantejades. Un aspecte especialment rellevant en relació a l'ús d'apps és la possibilitat d'aprofitar i activar les capacitats de la persona fomentant la seva autonomia. Per aquest motiu, resulta essencial la flexibilitat de l'eina així com l'actitud de les persones implicades en el seu ús, amb la finalitat d'anar simplificant i eliminant suports que ja no siguin necessaris per a l'usuari. 
Recomanacions:
  • Tot i que les tauletes tenen un component atractiu i lúdic, cal diferenciar el que serà una estona de joc (més lliure) i el que és una estona de feina.
  • En estones de feina, en molts casos cal acompanyar al alumne fins que finalitzi la tasca. Entrar i sortir de les apps de manera compulsiva no ajudarà a establir una rutina de feina. Es pot pactar una estona de feina amb un temporitzador o seleccionar (en sistemes IOS) la funció d' "accès guiat" per tal de controlar l'entorn accessible i la durada de la tasca.

Aquests dies estem fent un recull d'apps que treballem a l'escola, intentant recollir les diverses capacitats, necessitats e interessos de tots els alumnes. Us les anirem compartint amb la idea de tenir un document final on estiguin totes recopilades i actualitzades.
-Les tauletes de l'escola són ipads (sistema IOS) però hem buscat apps similars també en android.
-La majoria són apps gratuïtes, o si més no, una part, la resta poden incloure compres integrades.
-Cada icona us durà a l'enllaç de descàrrega de l'app seleccionada.
Avui us compartim el recull d'apps de causa i efecte, amb diversos graus de dificultat:
-------------------------------------------

La sociedad en la que vivimos se caracteriza por la aparición y continuo desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las TIC están presentes en forma de ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes, etc. en las actividades cotidianas de la mayoría de las personas.

La tecnología es una realidad cotidiana para un número cada vez mayor de personas y, indudablemente, está cambiando los hábitos en la comunicación, acceso a la información y múltiples aspectos en nuestra sociedad. La utilización de las TIC potencia las capacidades, posibilita la realización de tareas y favorece la igualdad de oportunidades. Parece lógico pensar que si las nuevas tecnologías pueden utilizarse para comunicarnos, recordar nuestras tareas pendientes o aprender nuevos idiomas, igualmente puedan utilizarse como herramientas para la estimulación cognitiva o la comunicación.

El desarrollo de apps específicas de entrenamiento cognitivo es un campo en el que, la accesibilidad y la usabilidad deben ocupar un papel fundamental. En este sentido, el objeto de la aplicación debe estar muy bien definido, así como las dinámicas a seguir en las diferentes actividades planteadas. Un aspecto especialmente relevante en relación al uso de apps es la posibilidad de aprovechar y activar las capacidades de la persona fomentando su autonomía. Por este motivo, resulta esencial la flexibilidad de la herramienta así como la actitud de las personas implicadas en su uso, con el fin de ir simplificando y eliminando soportes que ya no sean necesarios para el usuario.

Recomendaciones:
  • Aunque las tabletas tienen un componente atractivo y lúdico, hay que diferenciar lo que será un rato de juego (más libre) y lo que es un rato de trabajo.
  • En ratos de trabajo, en muchos casos hay que acompañar al alumno hasta que finalice la tarea. Entrar y salir de las apps de manera compulsiva no ayudará a establecer una rutina de trabajo. Se puede pactar un rato de trabajo con un temporizador o seleccionar (en sistemas IOS) la función de "acceso guiado" para controlar el entorno accesible y la duración de la tarea.

Estos días estamos haciendo una recopilación de apps que trabajamos en la escuela, intentando recoger las diversas capacidades, necesidades e intereses de todos los alumnos. Os las iremos compartiendo con la idea de tener un documento final donde estén todas recopiladas y actualizadas.

-Las tabletas de la escuela son iPads (sistema IOS) pero hemos buscado apps similares también en android.
-La mayoría son apps gratuitas, o al menos, una parte de ellas, el resto pueden incluir compras integradas.
-Cada icono os lleva al enlace de descarga de la app seleccionada.

Hoy os compartimos la recopilación de apps de causa-efecto, con varios grados de dificultad:
Comentaris