Passa al contingut principal

LECTURA GLOBAL

La lectura globalitzada és una de les vies que facilita el procés d'aprenentatge de la lectura i que a la vegada facilita l'escriptura. 
Es tracta d'un mètode en el qual la lectura es fa mitjançant l'associació paraula/imatge. Està basat amb l'aparellament, on les paraules són tractades com imatges globals. Existeix una associació directa entre una foto o dibuix i una paraula. 


Per accedir a la lectura mitjançant el mètode de lectura global és necessari complir els següents prerequisits:
 • Interès i atenció per material gràfic com xifres, text escrit, folletos...
 • Memòria suficient per retenir i evocar lo après.
 • Mínim hàbit de treball.
 • Cert nivell de llenguatge comprensiu.
 • Capacitat per comprendre ordres verbals senzilles.
 • Certa habilitat per discriminar i aparellar objectes.
El mètode de lectura global permet d'una manera més accessible i amena el procés d'adquisició de la lectura i a la vegada estimula el llenguatge expressiu. L'aprenentatge ha de ser sempre el més funcional possible. S'utilitzen generalment noms de persones, objectes i accions de la vida quotidiana en contextos reals. El vocabulari es selecciona en funció dels interessos de cada nen però els camps semàntics més habituals són: família, escola, estàncies de la casa, aliments, transports, animals, llocs habituals...

A continuació us presentem un material de lectura global (paraula) a partir de les fotos i noms dels nens de CI i CM:
 1. Retallar les fotos amb nom de cada nen i el nom de cada nen, per tal d'aparellar.
 2. Retallar les fotos sense nom de cada nen i el nom de cada nen, per tal d'associar foto i nom.
 3. Retallar 5 noms de cada nen per tal d'associar per iguals.
 4. Retallar 5 fotos de cada nen per classificar per iguals.
Us animem a posar en pràctica aquests exercicis de lectura global o crear de nous en funció dels interessos de cada nen.

____________________________________

La lectura globalizada es una de las vías que facilita el proceso de aprendizaje de la lectura y que a la vez facilita la escritura.
Se trata de un método en el que la lectura se hace mediante la asociación palabra/imagen. Está basado en el apareamiento, donde las palabras son tratadas como imágenes globales. Existe una asociación directa entre una foto o dibujo y una palabra.

Para acceder a la lectura mediante el método de lectura global es necesario cumplir los siguientes prerequisitos.
 • Interés y atención por material gráfico como cifras, texto escrito, folletos ...
 • Memoria suficiente para retener y evocar lo aprendido.
 • Mínimo hábito de trabajo.
 • Cierto nivel de lenguaje comprensivo.
 • Capacidad para comprender órdenes verbales sencillas.
 • Cierta habilidad para discriminar y emparejar objetos.
El método de lectura global permite de una manera más accesible y amena el proceso de adquisición de la lectura y al mismo tiempo estimula el lenguaje expresivo. El aprendizaje debe ser siempre lo más funcional posible. Se utilizan generalmente nombres de personas, objetos y acciones de la vida cotidiana en contextos reales. El vocabulario se selecciona en función de los intereses de cada niño pero los campos semánticos más habituales son: familia, escuela, estancias de la casa, alimentos, transportes, animales, lugares habituales ...

A continuación os presentamos un material de lectura global (palabra) a partir de las fotos y nombres de los niños de CI y CM.
 1. Recortar las fotos con nombre de cada niño y el nombre de cada niño, a fin de emparejar
 2. Recortar las fotos sin nombre de cada niño y el nombre de cada niño, con el fin de asociar foto nombre.
 3. Recortar 5 nombres de cada niño con el fin de asociar por iguales.
 4. Recortar 5 fotos de cada niño para clasificar por iguales.
Os animamos a poner en práctica estos ejercicios de lectura global o crear otros nuevos en función de los intereses de cada niño.Comentaris